Διεθνής Έκθεση Συσk/σιών, Μηχ/των, Εκτ/ων & Logistics «Συσκευασία 2018»