Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί θα µας βοηθήσει να καταλάβουµε πώς αξιολογείτε την ποιότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών που σας προσφέρουµε. Έτσι θα µπορέσουµε να βελτιώσουµε τους τοµείς που θεωρείτε
σηµαντικότερους ή αυτούς που δεν είστε πλήρως ικανοποιηµένοι.

Θα εκτιµούσαµε ιδιαιτέρως αν αφιερώνατε µερικά λεπτά για να το συµπληρώσετε, αφού οι ειλικρινείς απαντήσεις
σας είναι σηµαντικότατο στοιχείο για να µπορέσουµε να πάρουµε τις κατάλληλες αποφάσεις µε στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση σας και την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών σας.

 

Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Πελατών

Ποιότητα προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται από την εταιρία µας

Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Πελατών

Ποιότητα πληροφόρησης και επικοινωνίας

Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Πελατών

Ποιότητα τιµολόγησης και διακίνησης προϊόντων

Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Πελατών

Η συνολική εικόνα της εταιρίας

  • Step 1
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4

Παρακαλούµε συµπληρώστε τα στοιχεία σας.

Oνοματεπώνυμο

Εταιρία

Τηλ.

E-mail

Ηµεροµηνία

Ποια είναι η γενική σας άποψη για τα προϊόντα µας

Η γενική σας άποψη για την τεχνική υποστήριξη είναι καλή;

Η ευκολία να έρθετε σε επαφή µαζί µας

Η σαφήνεια της πληροφορίας που παίρνετε από εµάς

Η ανταπόκριση σε τυχόν προβλήµατα ποιότητας

Η ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα επίλυσης τεχνικών προβληµάτων

Η τεχνογνωσία του προσωπικού

Η ευγένεια και οι φιλικοί τρόποι του προσωπικού

Ποια είναι η συνολική σας άποψη για τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η εταιρία µας.

Τι θα µπορούσε να βελτιωθεί κατά την γνώµη σας όσον αφορά στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της εταιρίας µας;

Ποιότητα προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται από την εταιρία µας

Η πληροφόρηση για τα νέα προϊόντα

Η ακρίβεια πληροφοριών στον τιµοκατάλογό µας

Η ταχύτητα στην πληροφόρηση για αλλαγές τιµών

Είστε ικανοποιηµένοι µε την επικοινωνία και τις πληροφορίες που προσφέρουµε;

Προτείνετε τον τρόπο που θα θέλατε να ενηµερώνεστε για τα νέα προϊόντα

Ενηµερώνεστε από τεχνικά περιοδικά και αν ναι από ποιά;

Ποιότητα τιµολόγησης και διακίνησης προϊόντων

Έχετε παρατηρήσει λάθη σε τιµολόγια

Τα τιµολόγια περιέχουν τις τιµές που έχουν συµφωνηθεί

Γενικά η άποψή σας για την τιµολόγηση των προϊόντων µας είναι καλή;

Τι θα µπορούσε να βελτιωθεί κατά τη γνώµη σας στο σύστηµα τιµολόγησης των προϊόντων µας;

Έχετε παρατηρήσει τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις µας

Γενικά η άποψή σας για τη διακίνηση των προϊόντων µας µε την courier ACS είναι καλή;

Τι θα µπορούσε να βελτιωθεί κατά τη γνώµη σας στο σύστηµα διακίνησης των προϊόντων µας;

Αξιολογήστε την εικόνα της KSA Industrial Automation

Ως πρωτοπόρα εταιρία

Ως αξιόπιστη εταιρία

Κατά πόσο βοηθάει τους πελάτες της να αναπτυχθούν

Ποια είναι η γενική σας άποψη για την εταιρία µας

Ποιοι παράγοντες σας επηρέασαν περισσότερο ώστε να διαµορφώσετε αυτή την εικόνα για την KSA Industrial Automation;

Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πιστεύετε ότι θα µπορούσαµε να βελτιώσουµε;